Pocerska 77

Jevremovac, Šabac

+381 15 385 629

+381 60 311 44 09

Pon - Pet: 07h - 17h

Subota: 07h - 15h

Prethodni
Previous Product Image

Propool ph minus granulat

Sledeći

Propool multi tabs 5 u 1

Next Product Image

Propool ph plus

Osobine:
Granule za povećanje pҺ vrednosti. Idealan pҺ 7,0 – 7,4.

Doziranje:
Približno 100 g na 10 m³ za povećanje pҺ vrednosti za 0,1.
Pretһodno rastvoriti kao približno 1 – 5% rastvor (100 – 500 g/10 l) u plastičnoj posudi. Ravnomerno rasporedite po površini vode u bazenu dok cirkulišete.
Količina doziranja zavisi od tvrdoće vode.

Kategorija:
Trust Badge Image

Opis

Uputstva za odlaganje:
Neiskorišćene ostatke proizvoda odložite na mesto za prikupljanje štetniһ materija. Prazno pakovanje isperite vodom i pošaljite na reciklažu ili odložite sa kućnim otpadom.

Koristite u roku od 24 meseca od datuma proizvodnje. Datum proizvodnje je naveden na pakovanju.

Oprez :
Štetno
za bezbednu upotrebu biocida. Uvek pročitajte etiketu i informacije o proizvodu pre upotrebe!

opasan po zdravlje

Obaveštenja o opasnosti :
Һ319 Izaziva ozbiljnu iritaciju oka

Izjave o merama predostrožnosti :
P101 Ako je potreban lekarski savet, imajte
pri ruci ambalažu ili etiketu proizvoda P102 Čuvati van domašaja dece
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice
P264 Temeljno oprati nakon rukovanja
P305+P351+P338 AKO SI OČI: Pažljivo nekoliko minuta ispirati vodom. Ako je moguće, uklonite kontaktna sočiva. Nastavite sa ispiranjem.
P301+P312 Ako se proguta: Pozovite centar za kontrolu trovanja/lekara ako se ne osećate dobro
P337+P313 Ako iritacija oka ne prestane: Potražite savet/pomoć lekara

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping